Meteen naar de inhoud
Home » VERKOOPVOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene verkoop-, verhuur- en leveringsvoorwaarden M.I.C. Europe B.V. Gevestigd te (7544RT) Enschede, De Reulver 103 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08148923 Versie september 2020

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen of werkzaamheden door M.I.C. Europe B.V. (hierna te noemen: “MIC Europe”) aangegaan, uitgebracht, uitgevoerd of uit te voeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Acceptatie van een aanbieding gedaan door MIC Europe, houdt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in, waarbij de wederpartij (hierna te noemen: “de Klant”) van MIC Europe afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Afwijkend gedrag of gebruik in het verleden kunnen nooit leiden tot het buiten werking stellen van (bepalingen uit) deze algemene voorwaar- den.

 3. De Klant met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met MIC Europe gesloten overeenkomsten (opdrachten) akkoord te zijn ge- gaan.

 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling of bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Aanbieding

 1. MIC Europe is gespecialiseerd in de (biologische) bestrijding van MIC (microbiële corrosie) in buizen en leidingen van sprinklerinstallaties, cv-installaties en stadsverwarming. De aanwezigheid van MIC kan door middel van een test (BART), eventueel door de Klant zelf uit te voeren, worden vastgesteld. Op verzoek van de Klant kan MIC Europe vrijblijvend een nadere inspectie uitvoeren. Op basis van de uitkomsten daarvan, kan MIC Europe een aanbieding doen tot reiniging, het aanbrengen van een bio-statische coating en een halfjaarlijks onderhoudsprogramma. Daarnaast ver- koopt en verhuurt MIC Europe diverse zaken ter bestrijding en/of voorkoming van MIC. Alle aanbiedingen van MIC Europe zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door MIC Europe schriftelijk anders is aangegeven en zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding.

 2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc.

 3. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele ver- zendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1

 1. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een ge- deelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.

 2. Prijsopgaven, al of niet met gespecificeerde opgave van uurtarieven, worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en uurtarieven. Indien na de datum van de aanbieding maar vóór de schriftelijke aanvaar- ding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – zelfs als gevolg van voorzienbare factoren – is MIC Europe gerechtigd de aangeboden prijs of het voorgestelde uurtarief op basis van deze prijsontwikkeling te verhogen.

 3. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werk- uren.

Artikel 3. Aanvaarding

 1. Schriftelijke aanvaarding van een offerte en/of aanbieding van MIC Europe door de Klant betekent dat een overeenkomst tussen MIC Europe en de Klant tot stand is gekomen inclusief deze toepasselijke algemene voorwaarden. Indien de relatie tussen MIC Europe en de Klant van duurzame aard is, geldt als aanvaarding tevens de handelingen welke tussen partijen als te doen gebruikelijk zijn.

 2. MIC Europe kan de overeengekomen prijzen bindend voor de Klant verhogen. Indien MIC Europe de prijzen verhoogt binnen drie maanden nadat de overeen- komst tot stand is gekomen, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ont- binden. MIC Europe is dan niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of het betalen van een schadevergoeding.

 3. Indien de Klant een gegeven opdracht of bestelling wijzigt of annuleert, om welke reden dan ook, is de Klant gehouden de hiermee gemoeide schade aan MIC Europe te vergoeden, daaronder uitdrukkelijk begrepen reeds gemaakte kosten en winst- derving.

Artikel 4. Kwaliteit en garantie

 1. Bij het verrichten van de werkzaamheden mag MIC Europe uitgaan van de door de Klant aan haar verstrekte informatie. Mocht onjuiste informatie leiden tot schade, dan is MIC Europe hiervoor in elk geval niet aansprakelijk.
  Werkzaamheden waarvoor MIC Europe zich heeft verbonden worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uitsluitend uitgevoerd onder supervisie van MIC Europe. MIC Europe staat niet in voor de kwaliteit van de door haar verrichte werkzaamheden indien de Klant, in strijd met het hiervóór gestelde, werkzaamheden laat verrichten zonder goedkeuring van MIC Europe.

 2. MIC Europe staat niet in voor de geschiktheid van de door haar gebruikte materialen indien de Klant uitdrukkelijk en dwingend bepaalt welke materialen moeten worden toegepast.

 3. Garantie geldt alleen ten aanzien van nieuw leiding materiaal; lees watervoerend en met PipeShield behandeld. Geldt niet ten aanzien van de constructie of 2 ophangmaterialen waarmee het leiding stelsel aan dak, wanden, staalconstructie o.i.d. gemonteerd is. Evenmin kan MIC Europe garanderen dat het behandelde leidingwerk voor altijd gevrijwaard zal zijn van MIC-verontreinigingen en daarmee samenhangende (put)corrosie, tenzij MIC Europe en de Klant een halfjaarlijks onderhoudsprogramma zijn overeengekomen. Garantie wordt op verzoek van de Klant schriftelijk gegeven waarbij de termijn, te rekenen vanaf de oplevering, wordt vastgesteld door MIC Europe al naar gelang de aard en de omvang van het werk en of is gekozen voor het halfjaarlijks onderhoudsprogramma. De garantie geldt niet voor bestaand leidingwerk. Corrosieprocessen in bestaand leidingwerk kunnen in diverse stadia van ontwikkeling zijn. Bij bestaande installaties kan voor behandeling met PipeShield worden gekozen voor het stabiliseren (consolideren van bestaande corrosieprocessen) van een systeem na renovatie en/of vanwege het controleren van de voor de gezondheid schadelijk bacteriegroepen die zich in het stagnerende water van sprinklersystemen ontwikkelen. Na renovatie en consolidatie van be- staande systemen kunnen verzwakte punten door reeds ontstane putcorrosie op enig later moment alsnog lekkage veroorzaken.

 4. Garantie geldt niet voor getrouwheid van de uitslag van een door MIC Europe uitgevoerde (BART) test en daarop voortbouwende vervolgonderzoek(en). Wel garandeert MIC Europe dat deze onderzoeken met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd.

 5. De garantie vervalt indien:

  • –  de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst geheel of ten dele niet na-

   komt;

  • –  de Klant af wenst te wijken van de tussen partijen gesloten overeenkomst;

  • –  werkzaamheden zonder toestemming van MIC Europe door derden worden of

   zijn uitgevoerd direct verband houdend met de werkzaamheden van MIC Europe, hetzij ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden door MIC Europe, hetzij daarvoor of na afloop daarvan.

   Artikel 5. Uitvoering werk

 6. MIC Europe is gehouden het werk goed en deugdelijk en in overeenstemming met de bepalingen (zowel naar strekking als naar geest) van de overeenkomst uit te voeren. Zij neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 7. Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de Klant, ook al hebben de werkzaamheden van MIC Europe geen of onvoldoende resultaat gehad.

 8. De Klant zorgt er voor dat MIC Europe in overeenstemming met de overeenkomst het werk ook daadwerkelijk kan aanvangen en voltooien. Indien MIC Europe andere dan contractueel overeengekomen werkzaamheden moet verrichten om de aan- vang van haar werk mogelijk te maken c.q. haar werk te continueren, dan is MIC

3

Europe gerechtigd de hiermee gemoeide extra kosten bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. MIC Europe is jegens de Klant niet aansprakelijk voor gevolgschade, waarmee onder andere wordt bedoeld bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst, alsmede schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door MIC Europe of door der- den, ook indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en tenslotte voor schade die de Klant lijdt door claims van derden, waaronder begrepen personeel van de Klant.

 2. MIC Europe is niet gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de leverancier van de geleverde zaken en grondstoffen aan MIC Europe ver- strekte garantie.

 3. Indien de betreffende schade door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid van MIC Europe beperkt tot het op grond van die verzekering te ontvangen bedrag.

 4. De aansprakelijkheid van MIC Europe wordt in alle gevallen beperkt tot de aanneemsom van de desbetreffende opdracht of bestelling.

Artikel 7. Overmacht.

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat (verdere)
  uitvoering voor MIC Europe (tijdelijk) niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft MIC Europe het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering op te schorten, dan wel, indien de uitvoering in de nabije toe- komst niet mogelijk is, de overeenkomst te ontbinden en betaling te vorderen
  ter zake van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 2. Als overmacht zal geldt elke omstandigheid buiten toedoen van MIC Europe, waardoor de normale uitvoering van de opdracht wordt verhinderd, waarbij onder andere wordt gedacht aan belemmering of vertraging in/van het transport van materialen, stakingen (bij derden), molest-, brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, een bestaand of dreigend tekort aan het te leveren of te gebruiken product, maatregelen en/of voorschriften van de overheid welke de werkzaamheden beperken, verhinderen of onmogelijk maken en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle en de macht van MIC Europe onttrekken.

 3. Indien MIC Europe (tijdelijk) de overeenkomst niet na kan komen als gevolg van een al dan niet toerekenbaar niet nakomen van een of meerdere van haar leveranciers, dan kan redelijkerwijs geen naleving van de overeenkomst worden gevorderd en is MIC Europe tot geen enkele schadevergoeding gehouden. De Klant kan de opdracht alleen annuleren wanneer naleving van de overeenkomst door MIC Europe blijvend onmogelijk is geworden.

4

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van opdrachten, anders dan het reguliere onderhoud, vindt als volgt plaats:

  • –  50% van de overeengekomen prijs bij aanvaarding van de aanbieding;

  • –  50% van de overeengekomen prijs bij aanvang of van de werkzaamheden of

   levering van de bestelde of gehuurde zaken aan de Klant;

 2. Betaling dient te geschieden binnen de in de (deel)factuur genoemde termijnen,

  maar in ieder geval binnen 30 dagen na verzending van de (deel)factuur, zonder dat hierdoor enig recht op aftrek, korting of verrekening ontstaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open- staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 4. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MIC Europe zonder enige ingebrekestelling het recht de Klant over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend) vanaf de verval- dag van de betreffende factuur in rekening te brengen.

 5. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke incassokosten als de proceskosten, door niet-betaling van de Klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de Klant. De buiten- gerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250. Zodra de Klant in verzuim is, zijn alle vorderingen van MIC Europe op de Klant direct en zonder voorbehoud opeisbaar.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door MIC Europe aan haar Klant geleverde zaken blijven eigendom van MIC Europe totdat de Klant alle op grond van de overeenkomst tussen partijen en/of uit anderen hoofde aan MIC Europe verschuldigde bedragen inclusief rente en kosten heeft voldaan.

 2. De Klant dient de door MIC Europe geleverde zaken, zo lang deze eigendom zijn van MIC Europe, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan en te verzekeren tegen schade en diefstal.

 3. MIC Europe kan de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening en met volledige mede- werking van de Klant terugnemen en opslaan indien (de redelijke verwachting bestaat dat):

– De Klant tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeen- komst of uit anderen hoofde, bijvoorbeeld in het geval van het overschrijden van de betalingstermijn.

5

– De Klant surseance van betaling wordt verleend of wanneer het faillissement van de Klant door haar zelf of een derde wordt aangevraagd of is uit- gesproken.

Artikel 10. Verhuurde zaken

 1. Door MIC Europe aan Klanten verhuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van MIC Europe.

 2. De Klant verklaart het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen en dient het gehuurde object in dezelfde staat terug te bezorgen aan MIC Europe. Eventuele schade aan het gehuurde object of schade door verlies van het gehuurde object, komt volledig voor rekening van de Klant. De Klant dient zorg te dragen voor een adequate verzekering.

 3. Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde object voor de Klant.
  MIC Europe is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan, welke de Klant na inontvangstneming mocht oplopen, noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade. MIC Europe is evenmin aansprakelijk voor enige directe schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het gehuurde object aan de Klant en/of derden.

Artikel 11. Verzuim en ontbinding

a. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MIC Europe het recht zonder enige ingebrekestelling en zon- der rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden (haar keuze), zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke MIC Europe ten laste van de Klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten- door MIC Europe gedaan of aangegaan met de Klant.

 2. Alle geschillen die ontstaan tussen MIC Europe en de Klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.

 3. MIC Europe mag het door de Klant opgegeven adres als juist blijven beschouwen, tenzij door de Klant aan MIC Europe schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

 4. PipeShield is een door MIC Europe BV geregistreerd handelsmerk.        ________________________